PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MUHAMMAD ATHIYAH AL-ABRASYI

STUDY TENTANG PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT MUHAMMAD ATHIYAH AL-ABRASYI

Authors

  • KURNIATI NIA SDN 5 BANDAR JAYA

Abstract

Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi adalah salah seorang tokoh pemikir muslim
berkebangsaan Mesir. Pemikirannya terkait dengan pendidikan Islam relevan hingga
kini, terutama terkait pembinaan nilai-nilai akhlak oleh guru dan sebagai murid. Di
antara pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan olehnya adalah berkenaan
dengan tujuan pendidikan Islam, urgensi pendidikan untuk para wanita, interaksi antara
guru dengan murid, komponen kurikulum pendidikan Islam, dan metode pendidikan
moral (akhlak). Sebenarnya, pemikirannya ini banyak dipengaruhi oleh para pemikir
Muslim di era sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan aspek filosofis, seperti AlGazali, Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Hakikatnya, pembaharuan dalam pendidikan Islam
mutlak untuk dilakukan dalam rangka menuju kemajuan.

References

Daftar Pustaka

Abu Ahmadi dan Nur Uhiati, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)

Jalaluddin al-Sayuthi, al-Jami’ al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir, (Cairo: Dar alKitab al-‘Arabi, 1967)

M. `Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. terj. Bustami A. Gani dan

Djohar Bahry (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyat al-Islamiyah wa Falasifatuha, (Beirut: Dar

al- Fikr, t.t.)

Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem

Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara,2003)

Downloads

Published

2023-08-19

Issue

Section

Articles